Kỹ năng tốt nhất của tôi là sự cầu thị.
Tôi là miếng bọt biển và năng nổ muốn học hỏi.